گوس متر, تستر میدان سنج مغناطیسی ,آهنرباسنج چیست؟

میدانهای مغناطیسی:

میدان حاصل از بار الکتریکی در حال حرکت در اطراف آن می‌باشد. میدان مغناطیسی از تک بارها، سیمهای حامل جریان، جهت گیری دوقطبی‌های مغناطیسی (آهنرباهای دایمی)، جریان سیال رسانا (میدان مغناطیسی زمین) ایجاد می‌شوند.

 در الکترو دینامیک نسبیتی بین میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی تفاوتی وجود ندارد و تعریف میدان الکترو مغناطیسی به صورت «اثر بار الکتریکی در اطراف آن» تعریف می‌شود. چون حرکت کاملاً نسبی در نظر گرفته می‌شود و نمی‌توان بین بار ثابت و بار متحرک تفاوتی قایل شد (متحرک بودن یا ثابت بودن برای ناظرهای مختلف تفاوت می‌کند). نیروی حاصل از این میدان را نیروی لورنتس می‌خوانند.

 به بیانی دیگر میدان مغناطیسی میدانی است که توسط یک جسم مغناطیسی یا ذرات، و یا با تغییر میدان الکتریکی، تولید شده‌است و توسط نیرویی که روی دیگر مواد مغناطیسی و یا حرکت بار الکتریکی اعمال می‌شود شناسایی می‌شود. میدان مغناطیسی در هر نقطه داده شده توسط هر دو پارامتر جهت و شدت (یا مقاومت) مشخص می‌شود، که به عنوان یک میدان برداری شناخته می‌شود. اشیایی که خود میدان مغناطیسی تولید می‌کنند آهنربا نامیده می‌شوند. آهن رباها توسط نیروها و گشتاورهایی که توسط میدان‌های مغناطیسی تولید می‌کنند بر یکدیگرتاثیر می‌گذارند.

 آهن ربا معمولاً خود را در جهت میدان مغناطیسی موضعی تراز می‌کند. قطبنماها از این اثر برای اندازه گیری جهت میدان مغناطیسی موضعی، تولید شده توسط زمین استفاده می‌کنند. ریاضیات پیچیده که میدان مغناطیسی یک شی را نشان می‌دهد با استفاده از خطوط میدان مغناطیسی نشان داده می‌شوند. این خطوط صرفا یک مفهوم ریاضی است وبه صورت فیزیکی وجود ندارد. با این حال، برخی پدیده‌های فیزیکی از قبیل تراز شدن براده‌های آهن در یک میدان مغناطیسی، به مانند خطوط در یک الگوی مشابه با خطوط فرضی میدان مغناطیسی از جسم را تولید می‌کند. جهت خطوط میدان مغناطیسی که تراز دلخواه برای براده آهنی که بر روی کاغذی که بر روی یک نوار آهنربا قرار دارد، پاشیده شده‌است. نشان می‌دهد. جاذبه متقابل قطب مخالف براده آهن منجر به تشکیل خوشه‌های دراز از براده در امتداد خطوط میدان شده‌ است.

میدان مغناطیسی و آهن ربای دائم

آهنرباهای دائم اشیائی هستند که میدانهای مغناطیسی مداوم خود را تولید می‌کنند. همه آهنرباهای دائم دو قطب شمال و جنوب دارند. آنها از مواد فرومغناطیسی مانند آهن و نیکل که مغناطیسی شده‌اند ساخته شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آهنرباها، مغناطیسی شدن و در زیر فرومغناطیسی شدن را ببینید. میدان مغناطیسی غیر یکنواخت مانند اثر قطب های متضاد به دفع و جذب قطب مغناطیسی همنام همدیگر را دفع می‌کنند در حالی که دو قطب مخالف همدیگر را جذب می‌کنند. این مثال خاص از یک قاعده کلی است که آهن رباها یی که میدان قوی تری دارند جذب می‌کنند (یا بسته به جهت دفع می‌کنند). به عنوان مثال، یک قطب مغناطیسی که در نزدیکی قطب مخالف قرار داده شده به سمت میدان مغناطیسی قوی تر کشیده می‌شود. این اثر بستگی به جهت گیری آهنربا نسبت به میدان مغناطیسی دیگر دارد؛ دو قطب همنام در نزدیکی یکدیگر همدیگر را به مناطق دور از میدان مغناطیسی ضعیف تر هل می‌دهند. در بسیاری از موارد، نیرو و گشتاور در آهنربا می‌تواند کاملا با فرض 'شار مغناطیسی' در نزدیکی قطب آهنربا مدل سازی شوند. در این مدل، قطبهای مغناطیسی جذب و دفع یکدیگر به شیوه‌ای مشابه با شار الکتریکی انجام می‌دهند. هر 'شار مغناطیسی' میدا ن B خود را تولید می‌کند و توسط میدان B از دیگر شارهای مغناطیسی متاثر می‌شود. میدان خارجی H نیرویی در جهت H در قطب شمال و در خلاف جهت H در قطب جنوب ایجاد می‌کند. در میدان مغناطیسی غیر یکنواخت هر قطب زمینه‌های مختلف دارد و به عنوان نیروی متفاوتی است. تفاوت در دو نیرو حرکت آهنربا در جهت افزایش میدان مغناطیسی را باعث می‌شود و نیز ممکن است باعث گشتاور خالص نیز شود. پس هر قطب مغناطیسی، منبعی از میدان H است که در نزدیکی قطب‌ها قوی تر است.

شعاع‌های الکترون در یک دایره حرکت می‌کنند. نور نتیجه برانگیختگی اتم‌های گاز در لامپ است.

متاسفانه مفهوم قطبهای 'شار مغناطیسی' با دقت آنچه در داخل آهنربا اتفاق می‌افتد را منعکس نمی‌کند (نگاه کنید به فرو مغناطیسی شدن)؛ شار مغناطیسی وجود ندارد. به عنوان مثال، بر خلاف شارالکتریکی، آهن رباها نمی‌تواند قطب‌های جداگانه ای در شمال و جنوب قطب داشته باشند؛ همه آهنرباها جفت شمال و جنوب دارند. علاوه بر این، آهنربای کوچک داخل آهنربا بزرگتر در جهت مخالف به آن چه از میدان H انتظار می‌رود پیچیده می‌شود. شرح فیزیکی صحیح تر مغناطیسی شدن شامل حلقه‌های اتمی جریان که در سراسر آهنربا توزیع شده‌است، می باشد. در این مدل، یک آهنربا از بسیاری از آهنرباهای کوچک، به نام دو قطبی مغناطیسی که هر کدام یک جفت قطب شمال و جنوب مربوط به جریان الکتریکی دارند، تشکیل شده‌است. هنگامی که در ترکیب آنها به صورت یک آهنربا که قدرت مغناطیسی دارد m. که برای راحتی محاسبات ریاضی است، همچنین با توجه به جهت متناظر با جهت گیری‌های میدان مغناطیسی آن را تعریف می‌کنند. برای آهنرباهای ساده ، m در جهت خط از جنوب تا قطب شمال آهن ربا کشیده شده‌است. نیروی گرانش بین دو آهنربا کاملا پیچیده و وابسته به قدرت و جهت گیری هر دو آهنربا و وابسته به مسافت و و جهت آهنرباهای متصل به یکدیگر.است. نیرو حساس به چرخش از آهن ربا به علت گشتاور مغناطیسی است. نیروی هر آهنربا در هر لحظه بستگی به خود آهنربا و میدان مغناطیسی B از سوی دیگر، دارد. میدان B یک آهنربا ی کوچک بسیار پیچیده تر است. در ریاضیات، نیرو در یک آهنربای که یک مغناطیسی شدن لحظه‌ای m، مربوط به میدان مغناطیسی Bدارد برابر است با :

که در آن∇ شیب تغییرات مقدار m B. در هر واحد از فاصله و جهت است که افزایش حداکثر m.B را محصول است(نقطه معادله زیر را ایجاد می‌کند.ضرب داخلی:(m • B = mBcos(θکه در آن m و B نشان ازاندازه بردارهای m و B است و θ زاویه بین آنها است .) این معادله صرفا فقط برای آهنرباهای صفر اندازه معتبر است، اما اغلب می‌توان به عنوان تقریبی برای آهن رباهای نچندان بزرگ استفاده کرد. نیروی مغناطیسی در آهنرباهای بزرگتر از تقسیم آنها به مناطق کوچکتر با m مشخص و سپس جمعبندی نیروهای در هر یک از این مناطق تعیین می‌شود.

گوس متر چیست؟

 

EMF/ELF متر میزان شدت (و نه جهت میدان تشعشع الکترو مغناطیسی) را در رنج های مختلف اندازه گیری میکند. این شدت سنج های میدان مغناطیسی می توانند میزان شدت را هم در یک جهت و هم در سه جهت x,y,z اندازه گیری نمایند.البته گوس متر هایی وجود دارند که می توانند میزان میدان مغناطیسی را در رنج های فرکانسی بالا یا پایین اندازه گیری نمایند. میزان و درجه تشعشهات که در ویدئو ترمینالها، فن ها، سیستم کنترل سیم کشی، خطوط برقی و غیره به کار رفته است را بسیار دقیق اندازه گیری کند. EMF مخفف "ELECTRO MAGNETIG FIELD" میدان الکترومغناطیسی می باشد و ELF مخفف "EXTREMELY LOW FREQUNCY" فرکانس بسیار پایین می باشد.

EMF چگونه کار میکند؟

سنسور تشعشع الکترو مغناطیسی دقیقا جلو پنل در زیر LCD قرار میگیرد و در همانجا میتوان واحد گوس یا تسلا را انتخاب نمود. به خاطر اینکه این دستگاه تک محوره می باشد ممکن است برای اندازه گیری کامل، در 3 جهت محور اندازه گیری نیاز باشد. شاخص بالاتر از رنج به شما اجازه می دهد که اگر میزان اندازه گیری شدت بیشتر از 200 MG شد مطلع شوید.

کاربرد

• شرکتهای تولید برق

• کارخانجات تجهیزات الکترومغناطیسی مانند فن ها، ژنراتورها و ویدئو مانیتورها

• ایستگاه های کامپیوتری

• عیب یابی و تصدیق سیم کشی

• تطبیق FCC

• تعمیر ونگهداری نوار مغناطیسی

• آزمایشگاههای کالیبراسیون

• پایش و عیب یابی پسماند میدانهای مغناطیسی باقی مانده از استفاده تجهیزاتی که این میدان را تولید میکنند، نظیر جرثقیل های آهنربائی

 

 میدانهای مغناطیسی خطوط نامرئی نیرو هستند که در اطراف هر وسیله الکتریکی وجود دارند. میدان الکتریکی با ولتاژ تولید می‌شود و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش می‌یابد. واحد قدرت الکتریکی بر حسب ولت بر متر می‌باشد.
EMFمخففELECTR MAGNETIG FIELD  میدان الکترو مغناطیسی می باشد و ELF مخفف EXTREMELY LOW FREQUNCY فرکانس بسیار پایین میباشد .
میدان مغناطیسی نتیجه شدت جریان در سیمها یا وسایل الکتریکی می‌باشد میدان مغناطیسی بر حسب گوس یا تسلا اندازه‌گیری می‌شود.


 چندنمونه از گوس مترها ی موجوددرشرکت:


گوس مترتک محوره مدل TES-1390 ساخت کمپانیTES تایوان:

-اندازه گیری قدرت میدان الکترو مغناطیس EMF

-قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر

-رنج اندازه گیری:  200/2000milli Gauss یا200micro Tesla

-دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz

-دقت قرائت: milli Gauss 0.1/1 و0.01/0.1 micro Tesla

- پهنای باند : 30Hz to 300 Hz

- سرعت نمونه برداری: تقریبا 0.4 ثانیه


گوس مترتک محوره مدل TES-1392 ساخت کمپانیTES تایوان:

-اندازه گیری قدرت میدان الکترو مغناطیس EMF

-قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر

-دارای کابل RS-232 و نرم افزار

-دیتا لاگر تا 16000 نقطه

-رنج اندازه گیری:  200/2000milli Gauss یا200micro Tesla

-دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz

-دقت قرائت: 0.1 / 1 milli Gauss و0.01 / 0.1 micro Tesla  

- پهنای باند :  30Hz to 300 Hz

- سرعت نمونه برداری: تقریبا 0.4 ثانیه


گوس متر سه محوره مدل TES-1394 ساخت کمپانیTES تایوان:

- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و 
محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3
-قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده
-رنج اندازه گیری:  20/200/2000milli Gauss  یا  
2/20/200micro Tesla     
-  دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz 
±5%+3d at 40Hz/200H                 
-دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss 
0.001/ 0.01/ 0.1 micro Tesla      
- پهنای باند : 30Hz … 2000 Hz
- ظرفیت حافظه دستی :999  نقطه
-زمان نمونه:تقریبا 0.5 ثانیه
- دارای نرم افزار و کابل RS-232


گوس متر سه محوره مدل TES-1393 ساخت کمپانیTES تایوان:

- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و 
محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3
-قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده
-رنج اندازه گیری:  20/200/2000milli Gauss  یا  
2/20/200micro Tesla     
-  دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz 
±5%+3d at 40Hz/200H                 
-دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss 
0.001/ 0.01/ 0.1 micro Tesla      
- پهنای باند : 30Hz … 2000 Hz
- ظرفیت حافظه دستی :999  نقطه
-زمان نمونه:تقریبا 0.5 ثانیهدستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی(الکترواسموگ) مدلTES-92ساخت کمپانی TES تایوان:


-محدوده اندازه گیری فرکانس از 50MHZ تا 3.5GHZ
-مناسب برای اندازه گیری غیر مستقیم مقاومت الکترو مغناطیس
-اندازه گیری غیر مستقیم به وسیله سه کانال
-دارای محدوده دینامیکی بالا به علت نتیجه گیری با سه کانال دیجیتال
-دارای الارم قابل تثبیت آستانه ای و عملکرد حافظه قوی
-محدوده اندازه گیری:38mV/m to 11V/m
-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²
-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²
کاربرد ها:
-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگیدستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی (الکترواسموگ) مدل TES-593 ساخت كمپانی TES تایوان:

-محدوده اندازه گیری فرکانسی از  10MHz تا  8GHz 

-اندازه گیری ایزوتروپ سه بعدی EMF
-اندازه گیری غیر مستقیم به همراه 3 کانال اندازه گیری 
-دارای محدوده اندازه گیری دینامیکی بالا 
-دارای الارم قابل تنظیم و حافظه مستقل 
-محدوده اندازه گیری :20mV/m to 108.0V/m
-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 
-واحدهای اندازه گیری:  mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²
کاربرد ها:
-اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) بالا، ایستگاه های تلفن همراه،
شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو
،اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی


لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید

WWW.SAENCO.COM

تلفن تماس:021-88853768

همراه: 09101569382

آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول